svemir3
English
Weitter Duckss's Theory of the Universe Universe and rotation (+15 New articles) The universe is rotating, after all
Pусски
Теория Вселенной Веиттера Дуксса Вселенная и вращение (+ 15 Новые статьи) Вселенная всё-таки вращается
Hrvatski Weitter Duckss teorija svemira Svemir i vrtnja (+ 16 novih članaka) Objavljeni članci (2013, 14, 15.) Svemir, što je to U potrazi za izgubljenim svemirom (knjiga)

2004.
Theory of Zadar Zadarska teorija
krateri
 Kontakt e-mail:wduckss@gmail.com

Što su radne temperature elemenata i spojeva u svemiru? English Pусски

Znanost danas stalno upada u zamku i promatra tijela u Svemiru bez sagledavanja osnovnog čimbenika, važnosti utjecaja visine temperature u kojem se nalazi tijelo koje se promatra. Ne rijetko stalno iznova se pokušava nametnuti, u dokazivanju loših hipoteza, sličnosti ostalih tijela sa Zemljom.

Opće poznato je da tijela i prostor bliže zvijezdi imaju više temperature, kao i da elementi i spojevi imaju bitno različite radne temperature na kojima elementi i ili spojevi mijenjaju svoja agregatna stanja, iz čvrstih prelaze u tekuća ili sublimiraju, iz tekućih u plinovita i obrnuto.  Voda ima radnu temperaturu od 0 do +100°C; kisik od -218,35 do -188,14; dušik od-209,86 do -195,75°C; metan -182,5 do -161,49; vodik -259,14 do -252,87°C; helij -272,20 do -268,934°C; SO2 od -72 do -10°C  i td.

Proces koji proizlazi iz radne temperature započinje zagrijavanjem koje omogućava promjenu agregatnog stanja iz čvrstog u tekuće (ili sublimira u plinovito), iz tekućeg u plinovito. Obrnuti proces je prisutan kada elementi i spojevi nakon izbijanja iz tijela u atmosferu nailaze na temperature koje su niže od vrelišne točke,plin tada postaje tekućina ili točke taljenja kada plin ili tekućina postaju čvrsti.
U našem sustavu imamo veliki broj primjera utjecaja visine temperature na pokretanje procesa promjene agregatnih stanja različitih elemenata i spojeva. Pluton ima donju radnu temperaturu dušika koja je bliže čvrstom stanju.

Na Plutonu imamo dva izvora temperature: unutarnju uslijed utjecaja plimnih sila binarnog sustava sa Charonom i vanjsku od Sunca koja je različita u perihelu i afelu, kod sunčane i tamne strane te kod ekvatora i na polovima. Kada ovdje se uključi temperatura na Plutonu; minimalna -229°C i maksimalna -218°C te da je atmosfera neznatna (tlak na površini je oko1 Pa, površinski tlak na Zemlji je 101,325 kPa) nije teško dokazati koji će se procesi i sa kojim elementima ili spojevima tu odvijati. Treba napomenuti da površinske temperature nisu i unutarnje koje su u određenim točkama (gdje se odvija trenje materije uslijed plinskih sila i nastaju emisije materije ili gdje nastaju perjanice) više od maksimalnih (kada prestane trenje materija se hladi, odnosno temperatura naglo opada kako raste udaljenost od mjesta trenja). Prema zastupljenosti spojeva i elemenata u atmosferi i površini tijela možemo dosta precizno odrediti temperature u unutrašnjim dijelovima tijela.

Kod Io mjeseca te temperature dosežu iznad -10°C jer SO2 imamo u atmosferi i on je spoj koji mijenja svoje agregatno stanje na Io-u (tekući SO2 očitavamo u kraterima). Niske temperature na Io-u pretvaraju ovaj spoj u kristale koji završavaju na površini u vrlo kratkom vremenu.

Razlika između Ia i Europe je u plimnim silama koje su veće na bližem tijelu koje ima veću gustoću i složeniji kemijski sastav. Na Europi radni element je kisik ( talište 54,8°K; vrelište 90,19°K) jer njena temperatura je od 55 do 125°K. Amplitude temperature između osunčane i neosunčane strane te temperatura na ekvatoru i polovima stvaraju proces kristalizacije kisika i njegovog uklanjanja iz atmosfere na površinu.
Površinske temperature na Europi ne nude mogućnost da reljefi na kori nastaju od vodenog leda jer voda se otapa na 273°Kelvina ili 0°Celzijusa, dok su maksimalne površinske temperature Europe 125°K ili -148°C.


Na Titanu temperature (prosječna -179,5°C) ne omogućava povratni proces za dušik, on se stalno gomila u atmosferi dok metan (CH4) ima vrlo aktivne procese koji metan ubacuju u atmosferu ali i aktivne procese za njegovo uklanjanje iz atmosfere što ukazuje na postojanje temperatura iznad -161,49°C i niže od -182,5°C. …

Plimne sile djeluju na sva tijela ali u različitim vrijednostima. Tijela bliže izvoru plimnih sila ili gdje je zbroj plimnih sila iz više izvora veći, procesi su intenzivniji, kemijska struktura tijela je složenija (vidi članak "Zašto postoje  razlike u strukturi tijela našeg sustava?"), ali amplitude i visina temperature (da li je tijelo bliže ili dalje od Sunca ili matičnog tijela, dan i noć, ekvator i polovi) diktiraju koji elementi i spojevi će biti radni i u kojim intenzitetima te kako će procesi izgledati za svako konkretno tijelo u našem sustavu i Svemiru.    


Weitter Duckss teorija svemira

Author: Weitter Duckss (Slavko Sedic) Zadar Croatia

English Pусски

Materija koja je obuhvaćena ovim radom je svemir. Ciljevi su stvaranje niza relacija ili odnosa dvije ili više relacija dokaza koji su povezani (npr. masa/radijus) kako bi se stvorile nove mjerljive vrijednosti. Promatranje se kreće od očitog (crvene zvijezde čine 76,45% svih zvijezda naše galaksije) i tome se pridaje upravo tolika važnost a izbjegava se donositi zaključke na osnovu upečatljivih ali minornih vrijednosti (npr. sjajne plave zvijezde čine 0,00003% od ukupnog broja zvijezda naše galaksije).

Promatranje svake teme se bazira na velikim cjelinama (ukupan broj galaksija, ukupan broj zvijezda u Mliječnom putu, pravilnostima koje, uz uvažavanje razlika, vrijede za sve promatrane jedinice ili pojave povezane sa svim tijelima, izbjegavajući parcijalne ili pojedinačne izdvojene dijelove cjeline. Svemir promatram kroz nastajanje materije, rast i dezintegraciju. Rotaciju uvodim kao nezaobilaznu vrijednost koja stvara odnose između susjednih i udaljenih tijela. Starost svemira promatram kroz grubu minimalnu procjenu koliko je potrebno da neko tijelo dosegne određenu razinu okupljanjem materije, npr. vrijeme koje je potrebno da se okupi klaster zvijezda od nekoliko desetaka tisuća zvijezda na jednom mjestu putem privlačnih sila i rotacije. Polazim od prosudbe da je veći dio pojmova i dokaza opće poznat velikoj većini čitatelja pa ne postavljam poveznice (linkove) prema: što je zvijezda, galaksija, rotacija,  plavi ili crveni spektralni pomak, itd. Poimanje  kao: gravitacija, plimne sile, rotacija itd. ne podliježe službeno dogovorenim definicijama i često se strukturno razlikuju, npr. gravitacija (Zabranjeni članak) je skup efekata privlačne sile i rotacije tijela uslijed koje rotiraju i EM sile i na taj način utječu na tijela u orbiti i dalje do dosega privlačnih sila uvažavajući komponentu vrijeme. Unutar izlaganja ne koristim hijerarhiju prema ustaljenim pravilima.

Cijelo izlaganje je zaključak ili materijal oslobođen beskonačnih razlaganja i koristim minimalno potrebne dokaze vodeći se  iskustvom u raspravama na više foruma u HR, United States (2), Russian Federation (2) itd. Rasprave su doprinijele većoj kvaliteti materije i ovdje zahvaljujem svim učesnicima u njima kao i posjetiteljima rasprava ( bilo je preko 100.000 posjeta mojim temama na portalima sa preko 1.000 komentara, bez podataka za moju stranicu).

Čitati dalje Weitter Duckss teorija svemira 


.

Ostali članci:stariji 2016

.


www.unexplained-mysteries.com

Why craters, not the old 4.5 bil. years?

Why are meteorites older than the Earth?

Started by Weitter Duckss Sep 21 2015 08:22 PM

krateri width=

On Earth is discovered and excavated a large number of craters whose age is 100 years (obska explosion) to 2 billion years (Vredefort, Free State South Africa, Yarrabubba Western Australia Australia) . https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_impact_craters_on_Earth

If the earth is 4.5 billion years old, why there are no traces (craters) formation. We should have craters from the time when the Earth was "cold" (4.2 bil. Years).

For all the meteorite was determined age of ~ 4.5 billion years for the oldest sample of the Earth, old age is estimated at 3.8 to 4,200,000,000 years, why? How old is the magma (the lava is still in eruption from the crater of the zero year)?

More: http://www.svemir-ipaksevrti.com/Universe-and-rotation.html#growth1
and:
Universe and rotation (published in US, Ru und Cro)
Supernovae are not our creators Started by Weitter Duckss, March 28

We have been listening for too long that supernovae (or just, novae) are responsible for our existence. They brought heavy, essential elements to our planet. Iron, uranium and other complex elements are said to have come from the universe to form our Earth.

To make the absurdity even bigger, there are not so many (only a few dozen) remains, made by the star explosions. According to Wikipedia, the amount of these supernova remains inside our galaxy ranges from 25 (or 40, if planetary nebulae are included) to 100, if all other nebulae and particle clouds are included (a molecular cloud, Bok globules, interstellar cloud, etc.). For the sake of the example: if we identify every nebula or cloud to be an exploded star – which is highly incorrect – and compare them to the total quantity of stars in the galaxy (100 – 400 billion of stars), it can be concluded that it is a completely neglectable quantity, in terms of the observations of the processes inside the galaxy and beyond. ...
Weitter Duckss 28 Mar 2016... 90 replies.... 3,420 views... last comment... Derek Willis... 14 Apr 2016

Other articles on www.unexplained-mysteries.com look here

.


www.academia.edu

Weitter Duckss's Theory of the Universe

 

The Universe is the main theme, which is discussed in this paper. The objectives are creating the sequence of relations or connections of two or more relations of evidence (for example, mass – radius) to create new measurable values. The observation starts from the obvious (red stars make up to 76,45% of all stars in our galaxy) and namely such importance is given to that matter. Making conclusions based on some spectacular, but minor values, is avoided (for example, shiny blue stars make only 0,00003% from the total quantity of the stars in our galaxy).

The analysis of every topic is based on the big totalities (the total number of galaxies, the total number of stars in the Milky Way), on the regularities that apply to all observed units – with the exceptions included – or phenomena related to all objects, avoiding the partial or individual separated parts of the totality. The Universe is here analyzed through the formation of matter, its growth and disintegration. Rotation is introduced as a feature that must be addressed to; it creates the relations between the neighboring and distant objects. The age of the Universe is analyzed through the approximate minimal assessment of time needed for some object to reach a particular stage by gathering matter, for example: a time needed to create a cluster of stars, consisting of a few tens of thousands of stars in a single place, due to the gravitational force and rotation. The analysis starts from the assessment that the majority of notions and evidence are generally familiar to vast majority of readers, therefore no particular links, leading to the definitions of a star, a galaxy, rotation, blue and red spectral shift, etc., are cited here. The notions such as gravity, tidal forces, rotation, etc., do not follow officially accepted definitions and they often differ structurally; for example, ...

Gravitational waves – a great discovery or a great scandal (a plagiarism)?

... The assertion of the authors to have seen a collision of two hypothetical, scientifically unproven objects (the collision of two „black holes“) indicates that „something is rotten in the state of Denmark.“ Why? A great discovery does not need such presentations that automatically cause suspicion and start large-scale discussions. The only possible reason could be that they are throwing dust in our eyes and covering the truth about what they have really discovered.

A new article suddenly appeared on February 25th, http://phys.org/news/2016-02-pulsar-web-low-frequency-gravitational.html and all of a sudden, a new change of the already new paradigm occurred again. Gravitational waves could be created by pulsars that have a fast rotation!
This utter „shift“ seems to be at the core of the discovery, as well as the confirmation that these are not the gravitational waves, predicted by Einstein himself (he did not create nor did he accept the term „black hole“), but the waves emitted by every object that rotates around its axis; the faster the rotation – the more important the waves, and vice versa.

This is no Einstein anymore, this is Weitter Duckss and his texts, made in the last 12 years.
The Theory of Zadar was published in 2004. and there it is stated:

„The rotation of particles within a system, as well as the parts of a system inside the particular structures, is the weight, and is also a gravity, which unites the force of attraction, ...


Other articles in English language:Weitter Duckss's Theory of the Universe Universe and rotation (+13 New articles) The universe is rotating, after all


www.newtheory.ru

Bселенная и вращение (почему телескопы врут? ...)

  СообщениеВетер Дыкcc11 окт 2015, 07:43

Введение: Почему телескопы врут?; http://www.svemir-ipaksevrti.com/Ruski-Kosmos.html#2d Где эта СИНГУЛЯРНОСТЬ?; http://www.svemir-ipaksevrti.com/Ruski-Kosmos.html#7d Гравитация и антигравитация; http://www.svemir-ipaksevrti.com/Ruski-Kosmos.html#5d

ВСЕЛЕННАЯ И ВРАЩЕНИЕ

Автор: Weitter Duckss (Славко Седич) Задар Хорватия
Переводчик: проф. Зоран Чoco (Зуле);zcoso@unizd.hr

Достаточно посмотреть одну из многочисленных фотографий Вселенной и её частей, чтобы понять, что она, на самом деле, объём, расширяющийся во всех направлениях до границ видимости наших телескопов и спутников для исследования Вселенной. Этот факт нельзя забывать никогда, ни в момент, иначе нам очень легко может случиться, что объёмное пространство начинаем воспринимать как поверхность, плоскость или его сравнивать с предметами и явлениями на Земле.

В объёме нет прямых или кривых линий, или каких-то других геометрических объектов; существует только открытый объём, расширяющийся вдаль до 13.8 миллиардов световых лет. Эта цифра относится к объекту (галактике), обнаруженному с Земли с помощью наших инструментов. Это возможно только потому, что объекты, чья масса больше 10% массы нашего Солнца (и некоторые меньшие объекты, у которых выполнились для того нужные условия) постоянно излучают радиацию, которую инструменты регистрируют как свет.

Kosmos


Процессы во Вселенной

26 дек 2015, 10:47

Как это можно видеть в результатах исследований процессов на Земле, все процессы кругообразные: появляются, увеличиваются и разлагаются. Разложение материи очень частое явление во Вселенной. Самый радикальный пример – случаи взрывов звёзд разных величин, называемых новыми и сверхновыми, в зависимости от величины взорванной звезды. Другие способы разложения материи происходят при столкновениях объектов во Вселенной или радиации с видимой материей. ...


sdnnet.ru/forum

АТОМЫ – ЧТО ЭТО ТАКОЕ? и други

atom


Теория Вселенной Веиттера Дуксса (часть 1)

Bcеленная - это тема, охваченная рамками этого дела. Его цель - сочинить ряд реляций или отношений между двумя или больше реляциями взаимосвязанных доказательств (например, масса-радиус), чтобы сочинить новые измеримые свойства. Наблюдения проводятся от видимого (красные звёзды составляют 76,45% всех звёзд нашей галактики) и к этому добавляется именно такая, большая важность, а пытается избежать выводы, полученные на основе впечатляющих, но маргинальных количеств (например, блестящие голубые звёзды составляют 0,00003% совокупного количества звёзд нашей галактики).

Обсуждение каждой темы базируется на больших целых (совокупное количество галактик, совокупное количество звёзд во Млечном Пути, и т.д.), правильностях, которые являются действительными - уважая разницы - для всех наблюдаемых единиц или явлений, связанных со всеми объектами, с попыткой избежать частичные или индивидуальные выделенные части какого-то целого. Я анализирую Вселенную через происхождение материи, её увеличение и разложение. Вращение приводится как необходимое свойство, производящее отношения между смежными и отдалёнными объектами. Старость Вселенной я анализирую с помощью общей, минимальной оценки времени, которое нужно чтобы какой-то объект приобрёл определённую величину с помощью накопления материи; например, нужное время, чтобы путём притяжательных сил и вращения, на одном месте собрались в один кластер несколькие десятки тысяч звёзд. Начинаю с мышлением, что бóльшая часть понятий и доказательств общеизвестна большинству читателей, и поэтому не приношу здесь ссылки к: что такое звезда, галактика, вращение, синее или красное спектральное смещение, и т.д. ...

Pусски
Теория Вселенной Веиттера Дуксса Вселенная и вращение (+ 13 Новые статьи) Вселенная всё-таки вращается

.

space.com-commentary.html "Red giants are stars that are nearing the end of their fuel supplies and have begun to puff up and expand."

Over 75.45% of stars in the Milky Way are red stars. We have a new prophets of doomsday!
Authors measurements must decide whether the red star and a cold or the B type hot and blue-white.
Betelgeuze has about 1,000 radius of the Sun and is still alive as well as small, red star mass 0,008 mass Sun.
It's time to "science" determine type of fuel for each star (kerosene, oil, radioactive, wood, gas ...) it would be a "great" contribution to humanity.

"The causal relation between a star and its temperature, gravity, radius and color"

Great, Mysterious Balls of Fire Speed by Dying Star
By Elizabeth Howell, Space.com Contributor | October 6, 2016 07:19pm ET

Red giants are stars that are nearing the end of their fuel supplies and have begun to puff up and expand. While the fireballs could not have been ejected by the star, it could be that an unseen companion star is responsible for the chaos, according to a new study of this cosmic firing squad. ..

Space.com

.

phys.org-commentary

September 10, 2016

"Theory suggests that flares or a stellar wind, both of which are driven by magnetic fields, could scour the planet and strip away any atmosphere. In that case, Proxima b might be like Earth's Moon - located in the habitable zone, but not at all friendly to life. "

The atmosphere of the body has its own process and does not depend on solar Vjetori. This is evident in the Sun system (Mercury has no atmosphere, the Earth and Venus, have the atmosphere, Mars has little atmosphere, the moon has no atmosphere). There is no link between the formation of the atmosphere and the solar wind. Despite this shortcoming, the article is good. From the observation of the interior of the Earth we know that all bodies have multiple layers. It excludes "fully convective and therefore unable to support magnetic dynamos" red and other stars.

Proxima Centauri might be more sunlike than we thought
October 11, 2016

An artist's illustration depicts the interior of a low-mass star. Such stars have different interior structures than our Sun, so they are not expected to show magnetic activity cycles. However, astronomers have discovered that the nearby star Proxima Centauri defies that expectation and shows signs of a 7-year activity cycle. Credit: NASA/CXC/M.Weiss

Read more at: http://phys.org/news/2016-10-proxima-centauri-sunlike-thought.html#jCp


.

NASA commentary

"Those factors are the reddening of light due to the expansion of space, the universe's dynamic nature, and the absorption of light by intergalactic dust and gas. All combined, this keeps the night sky dark to our vision."

Okay, but why is darkness 100 miles above the Earth's surface? Why is darkness between the Sun and the planets and other bodies? Here, there is no mentioned factors!

"The Sun emits radiation (not light), which by itself is not made of photons and it does not glow either. There is a dark space without visible matter between the Sun and Earth. Light appears when radiation collides with the visible matter ; in our case, with the atmosphere. On the Moon, it is the Moon's surface, etc. radiation does not glow, nor does matter, except for the radiation-emitting objects. Light is created when there is a collision of radiation and matter.

The causal relation of space and the absence of light in Universe

Oct. 13, 2016
Hubble Reveals Observable Universe Contains 10 Times More Galaxies Than Previously Thought

The universe suddenly looks a lot more crowded, thanks to a deep-sky census assembled from surveys taken by NASA's Hubble Space Telescope and other observatories.
Astronomers came to the surprising conclusion that there are at least 10 times more galaxies in the observable universe than previously thought.

NASA